Domov - Jurinova jeseň

KYSUCKÝ FESTIVAL DUCHOVNEJ TVORBY
Prejsť na obsah
 

JURINOVA JESEŇ 2021
17. ročník Celoslovenskej literárnej súťaže duchovnej tvorby v kategóriách poézia a próza


Organizátori:
Žilinský samosprávny kraj
Kysucká knižnica v Čadci  
Obec Klokočov
Spoluorganizátori:
Mesto Turzovka

Hlavný partner projektu:
Fond na podporu umenia
Mediálni partneri:
Kultúra – Dvojtýždenník závislý od etiky
Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska
Kysuce – Nezávislý týždenník Kysučanov
My – Kysucké noviny
mojeKysuce.sk
Kysucká televízia
Televízia Lux
Rádio LUMEN
vyhlasujú

17. ročník Celoslovenskej literárnej súťaže duchovnej tvorby v kategóriách poézia a próza
JURINOVA JESEŇ 2021

Podmienky súťaže :

1. Literárnej súťaže sa môže zúčastniť každý autor, ktorého práce neboli doposiaľ knižne publikované. Výnimočne môže byť do súťaže zaradený autor, ktorý vydal svoju tvorbu vlastným nákladom, alebo publikoval knižne a jeho súťažný príspevok ocení odborná porota ako mimoriadny počin v oblasti pôvodnej duchovnej tvorby.

2. Súťaž je vekovo neohraničená a určená predovšetkým pre začínajúcich autorov.

3. Súťažné práce v kategóriách - poézia a próza sú duchovne zamerané a písané v slovenskom jazyku. Súťažné príspevky musia byť pôvodné a doposiaľ nepublikované.

4. V prípade, ak autorovi už vyšla knižne prvotina v kategórií poézia, môže zaslať súťažný príspevok do kategórie próza a naopak.

5. Každý autor môže do súťaže zaslať najviac 5 poetických resp. prozaických útvarov v maximálnom rozsahu 10 strán normalizovaného formátu A4.

6. Súťažiaci zasiela svoje práce so sprievodným listom, ktorý musí obsahovať: meno a priezvisko súťažiaceho, vek, kontaktné údaje (adresu, tel. číslo, e-mail).  Ak zasiela viac súťažných prác, uvedie ich súpis na sprievodnom liste. Pri názve každej súťažnej práce uvádza svoje meno a priezvisko.

7. Súťažiaci poskytnutím svojich osobných údajov udeľuje súhlas s ich využitím na účel organizačného zabezpečenia súťaže „Jurinova jeseň“ po dobu jej trvania.

8. Súťažné práce je potrebné zaslať na e-mail: jurin@kniznica-cadca.sk vo formáte textových editorov MS Word (doc, docx.), Open Office. Autori, ktorí nepracujú s počítačom a nevyužívajú na komunikáciu internet, posielajú súťažné práce v tlačenej forme (nie ručne napísané) na adresu: Kysucká knižnica v Čadci, Ul. 17. novembra 1258, 022 01 Čadca. Na ľavú stranu obálky uvedú označenie „JURINOVA JESEŇ 2021“.

9. Uzávierka súťaže je 31. augusta 2021.

10. Zaslané súťažné práce bude hodnotiť odborná porota, zostavená zo známych slovenských spisovateľov a literárnych teoretikov, ktorí navrhnú autorov na ocenenia v zmysle platných propozícií literárnej súťaže duchovnej tvorby v kategóriách poézia a próza „JURINOVA JESEŇ“.

11. Vyhodnotenie  literárnej súťaže sa uskutoční v dňoch 28. - 29. októbra 2021. Na vyhodnotenie budú pozvaní súťažiaci podľa návrhu odbornej poroty.

12. Organizátori súťažné texty nevracajú späť a nebudú sa jednotlivo vyjadrovať k zaslaným súťažným prácam. Odborná porota sa vyjadrí iba k vybraným prácam autorov pozvaných na záverečné vyhodnotenie súťaže.

Literárnu súťaž z verejných zdrojov podporuje Fond na podporu umenia.
Spolufinancovanie zabezpečuje Žilinský samosprávny kraj.© Kysucká knižnica v Čadci 2018
Návrat na obsah