Ochrana osobných údajov - Kysucká knižnica v Čadci

Pripravujeme
Nové knihy
Knižnica v médiách
Otváracie hodiny
Periodiká
Instagram
Facebook
Knižnica je v 100 % majetkovom podiele ŽSK.
Prejsť na obsah

Ochrana osobných údajov

Informácie > Dokumenty
Ochrana osobných údajov

1. Kysucká knižnica v Čadci spracováva osobné údaje používateľov v súlade so Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyplývajúce z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR), ktorým sa zrušuje Smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

2. Legislatívnym rámcom pre spracovanie osobných údajov používateľov je Zákon č. 126/2015 Z. z. o knižniciach v znení neskorších predpisov, ktorý určuje rozsah spracovávaných osobných údajov.

3. Knižnica je oprávnená – v intenciách § 18 Zákona č. 126/2015 Z. z. o knižniciach v znení neskorších predpisov - na účel poskytovania knižnično-informačných služieb spracovávať osobné údaje aktívnych používateľov v rozsahu: meno, priezvisko, titul, adresa trvalého bydliska, adresa prechodného bydliska, dátum a miesto narodenia, číslo dokladu totožnosti a jeho platnosť, najvyššie dosiahnuté vzdelanie, telefónne číslo, emailová adresa, meno, priezvisko a adresa zákonného zástupcu dieťaťa. Ďalej údaje pre poskytnutie zľavy pri registrácii: žiak, študent, VŠ študent, nezamestnaný, žena na materskej dovolenke, dôchodca, vojnový veterán, držiteľ preukazu ZŤP, ZŤP-S, invalidný dôchodca.

4. Získané osobné údaje knižnica uchováva počas aktívneho členstva používateľa v knižnici. Po skončení členstva, vyrovnaní všetkých záväzkov voči knižnici ako aj po splnení zákonom daného účelu štatistického vykazovania činnosti sú osobné údaje používateľa zlikvidované do doby 3 rokov od skončenia členstva alebo i skôr na základe písomnej žiadosti používateľa. Likvidácia sa uskutočňuje:
- skartovaním prihlášky a iných fyzických dokumentov,
- anonymizáciou osobných údajov v počítačovej databáze; anonymizované údaje sú ďalej používané len pre štatistické účely bez väzby na konkrétneho používateľa.

5. Informácie o svojich aktivitách rozposiela knižnica len na základe súhlasu potvrdeného písomne na prihláške čitateľa, ktorý je možné udeliť, resp. odvolať osobne v knižnici, telefonicky na čísle 041/4334616, 0915 572 259 alebo e-mailom na adrese sluzby@kniznica-cadca.sk.

6. Osobné údaje sa poskytujú firme Paysy s. r. o. Vajanského 1955/51, 921 01 Piešťany, zastúpeného konateľmi: Bc. Máriom Potočekom a Mgr. Františkom Ferančíkom za účelom:
- vystavovania a spravovania členských kariet v systéme Paysy najmä a nielen  v digitálnej podobe,
- prijatia, spracovania a evidencie prijatých finančných platieb od dotknutých osôb,
- zabezpečenie zjednodušenej komunikácie prostredníctvom mailu, sms správ, digitálnej členskej karty alebo prostredníctvom iných komunikačných kanálov.

7. Počas vybraných kultúrnych a vzdelávacích podujatí knižnica zhotovuje fotodokumentáciu na propagačné a archívne účely. Pokiaľ si účastník podujatia nepraje byť zachytený na dokumentácií, oznámi túto skutočnosť knihovníkom pred začiatkom podujatia.

8. Knižnica je vybavená monitorovacím kamerovým systémom za účelom ochrany majetku, zdravia a odhaľovania kriminality. O kamerovom systéme sú používatelia v priestoroch knižnice informovaní nálepkami s textom „Priestor je monitorovaný kamerovým systémom“. V prípade incidentu je možné kamerový záznam poskytnúť len na trestné alebo priestupkové konanie a ak sa záznam týmto spôsobom nevyužije, knižnica zabezpečuje jeho likvidáciu najneskôr do 15 dní odo dňa jeho získania.

9. Prístup k osobným údajom majú iba tí zamestnanci knižnice, od ktorých to vyžaduje plnenie pracovných úloh. O zistených údajoch sú povinní zachovávať mlčanlivosť a to aj po zaniknutí pracovného pomeru.

10. Kontaktné údaje zodpovednej osoby za ochranu osobných údajov:
- číslo telefónu: 0915 572 254© Kysucká knižnica v Čadci
Sponzori:
Partneri knižnice:
Mediálni partneri:
Návrat na obsah