Služby používateľom, čitateľom - Kysucká knižnica v Čadci

Pripravujeme
Nové knihy
Knižnica v médiách
Otváracie hodiny
Periodiká
Instagram
Facebook
Knižnica je v 100 % majetkovom podiele ŽSK.
Prejsť na obsah

Služby používateľom, čitateľom

Služby
Prehľad služieb používateľom
Registrácia:
Používateľom knižnice sa môže stať :
A. fyzická osoba - individuálny používateľ
 Dieťa vo veku do 15 rokov so súhlasom zákonného zástupcu.
 Každý občan SR nad 15 rokov, ktorý má možnosť knižnicu pravidelne navštevovať. Svoju totožnosť musí preukázať právoplatným dokladom (občianskym preukazom, služobným preukazom, prípadne iným dokladom potvrdzujúcim totožnosť). Podpísaním prihlášky za čitateľa udeľuje v zmysle zákona o ochrane osobných údajov knižnici súhlas s použitím svojich osobných údajov pre potreby knižnice,
 Občan iného štátu, ktorý nemá povolenie na pobyt v SR. Preukaz čitateľa sa mu vystavuje po predložení cestovného pasu s oprávnením využívať dokumenty knižnice len prezenčne. Výnimky môže povoliť riaditeľ knižnice alebo oprávnený zástupca.
B. právnická osoba (inštitúcia, organizácia, firma a pod.) - kolektívny používateľ - prihlášku podpisuje štatutárny alebo oprávnený zástupca. Preukaz kolektívneho člena možno používať iba po predložení občianskeho preukazu konkrétneho pracovníka, povereného uskutočňovať styk s knižnicou. Takto evidovaná právnická osoba je nositeľom používateľských práv a povinností.
C. Jednodňový používateľ knižnično-informačných služieb po zaplatení jednorázového poplatku v zmysle Aktuálneho cenníka,
D. Rodina – členovia rodiny (otec, matka, deti do 15 rokov) po zaevidovaní každého člena rodiny a zaplatení členského poplatku v zmysle Aktuálneho cenníka.

Zánik registrácie používateľa:
 odhlásením používateľa,
 neobnovením členstva,
 zrušením členstva pre porušenie Knižničného a výpožičného poriadku.
Osobné údaje evidovaných používateľov knižnično-informačných služieb sa získavajú, spracovávajú a likvidujú v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov.

Výpožičné služby:
 Absenčné výpožičné služby -  výpožičky knižničných dokumentov mimo priestorov knižnice: knihy, periodika okrem najnovších čísiel, hudobniny, vybraný špeciálny fond v rámci tejto služby sa realizuje donášková služba pre imobilných a dlhodobo chorých občanov mesta Čadce a okolia.
Prezenčné výpožičné služby - výpožičky knižničných dokumentov v priestoroch knižnice: knižné dokumenty z príručných knižníc, viazané periodiká a najnovšie čísla periodík bežného ročníka, elektronické dokumenty, audiovizuálne dokumenty, zvukové dokumenty, hry a hračky, didaktické pomôcky a ďalšie špeciálne dokumenty, archívne dokumenty majúce regionálny charakter.

Konzultačné služby:
 konzultácie pri využívaní  on-line katalógu a ďalších sekundárnych fondov (bibliografií a pod.),
 konzultácie pri využívaní knižničných fondov,
 konzultácie pri využívaní informačných technológií,
 konzultácie pri využívaní služieb knižnice.

Rešeršné služby:
 rešerše z vlastných databáz,
 rešerše z externých databáz,
 za vypracovanie rešerší sa účtuje poplatok stanovený podľa Aktuálneho cenníka.

Rezervácia a odloženie dokumentu:
 rezervovanie dokumentu, ktorý je momentálne vypožičaný,
odloženie dokumentu, ktorý je v čase objednávky dostupný v knižnici (v regáli) prostredníctvom prihlásenia sa do svojho konta:
  Prihlásenie sa do konta a postupu na objednanie kníh prostredníctvom on line katalógu Carmen:
 telefonické odloženie dokumentu, ktorý je v čase objednávky dostupný v knižnici (v regáli),
 za rezervovanie a odloženie dokumentu sa účtuje poplatok stanovený v Aktuálnom cenníku.

Bibliograficko-informačné služby:
   výpožičné, konzultačné, bibliograficko-informačné a rešeršné služby,
   poskytovanie ústnych, písomných a faktografických informácií regionálneho zamerania z vlastných a externých zdrojov,
   vypracovanie rešeršných výstupov regionálneho obsahu na základe požiadaviek používateľov, zasielanie aj e-mailovou poštou,
   poskytovanie odborných poradenských a konzultačných služieb pri tvorbe odborných prác regionálneho zamerania,
   vyhotovenie kópií /xerox/ regionálnych materiálov používateľom knižnice,
   poplatky za poskytovanie služieb stanovuje Aktuálny cenník,
   poskytovanie služieb e-mailom na: visnakova@kniznica-cadca.sk alebo na tel. č.: 041/4334615.

Medziknižničné výpožičné služby:
 medziknižničné výpožičky (MVS) – obstaranie titulov knižničných dokumentov z iných knižníc v Slovenskej republike, ktoré knižnica nemá vo svojom fonde za úhradu v zmysle Aktuálneho cenníka,
 medzinárodné medziknižničné výpožičky (MMVS) – obstaranie titulov knižničných dokumentov prostredníctvom iných knižníc zo zahraničia za úhradu v zmysle Aktuálneho cenníka.

Reprografické a iné kopírovacie služby (na papierové a elektronické médium):
 poskytovanie kópií z dokumentov pre individuálnych používateľov sa realizuje v zmysle ustanovení Autorského zákona č. 185/2015 Z. z.,
 za zhotovenie kópie sa účtuje poplatok stanovený v Aktuálneho cenníka.

Elektronické knihy:
 prezenčné štúdium elektronických kníh v čitárni alebo študovni bibliograficko-informačnej služby,
 služba je poskytovaná registrovaným používateľom zdarma,
 neregistrovaný používateľ môže službu využiť po úhrade jednodňového poplatku v zmysle Aktuálneho cenníka,
 čítačku s vybranou knihou si používateľ vyžiada pri centrálnom výpožičnom pulte,
 k dispozícii je jedna čítačka typu PocketBook 626 Touch Lux 3,
 inštruktáž k používaniu poskytnú pracovníčky knižnično-informačných služieb.

Služby študovne:
 poskytovanie bibliograficko-informačných služieb,
 prenájom počítača na písanie (textový a tabuľkový editor),
 využitie internetu a knižničných databáz,
 tlač výstupov z počítača na papierové médium,
 zálohovanie dát,
 skenovanie dokumentov,
 hrebeňová a tepelná väzba,
 laminovanie voľných listov,
 jednotlivé služby sú spoplatnené. Služby, ktoré Aktuálny cenník neuvádza sú bezplatné.

Služby bibliografie, regionálnej dokumentácie a výskumu regionálnej literatúry:
 poskytovanie ústnych, písomných dokumentografických a faktografických informácií regionálneho zamerania z vlastných a externých zdrojov,
 vypracovanie rešeršných výstupov regionálneho obsahu na základe požiadaviek používateľov,
 poskytovanie on-line služieb - elektronické poskytovanie informácií, napr. zasielanie e-mailovou poštou naskenované články, rešeršné výstupy,
 poskytovanie odborných, poradenských a konzultačných služieb pri tvorbe odborných prác regionálneho zamerania,
 vyhotovenie kópií (xerox) regionálnych materiálov používateľom knižnice,
 poplatky za poskytovanie služieb stanovuje Aktuálny cenník,
 poskytovanie služieb e-mailom na: visnakova@kniznica-cadca.sk alebo na tel. č.: 041/4334615.

Kultúrno-výchovné a vzdelávacie podujatia – pre všetky vekové kategórie:
- pre všetky ostatné vekové kategórie sú podujatia propagované na webovej stránke knižnice: http://kniznica-cadca.sk/ a facebooku:


© Kysucká knižnica v Čadci
Sponzori:
Partneri knižnice:
Mediálni partneri:
Návrat na obsah